P R A V I L N I K

O NAČINU KORIŠĆENJA AQUAPARKA

Budva

(PRAVILA PONAŠANJA)

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o načinu korišćenja Aquaparka Budva (u daljem tekstu: ‘’Pravilnik“) je donijet u cilju zaštite posjetilaca Aquaparka Budva i služi za održavanje reda, čistoće i bezbjednosti u cijelom kompleksu Aquaparka.

Član 2.

Pod izrazom „Posjetilac“, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se odrasle osobe i djeca svih uzrasta.

Član 3.

Pod izrazom „Kompleks“ se podrazumijeva unutrašnjost Aquaparka Budva, kao i prilazna mjesta i spoljašnje uređenje turističkog kompleksa.

Član 4.

Prioritet Aquaparka Budva je bezbjednost posjetilaca. Svaki posjetilac  je obavezan da se pri ulasku u Kompleks upozna sa ovim Pravilnikom o načinu korišćenja Aquaparka Budva (PRAVILA PONAŠANJA), kao i da poštuje sve njegove odredbe.

Član 5.

Kupovinom ulaznice i ulaskom u Aquapark Budva, posjetilac prihvata pravila ponašanja koja su propisana ovim Pravilnikom, kao i sve odredbe Pravilnika, i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao i u potpunosti razumio.

Član 6.

Posjetilac se obavezuje da će se pridržavati svih obavještenja koja su istaknuta na tablama za informacije, koje se nalaze unutar kompleksa Aquaparka Budva.

Član 7.

Kupovinom ulaznice posjetilac potvrđuje da je svjestan da usluge Aquaparka Budva koristi isključivo na sopstveni rizik i odgovornost, kao i posledica koje proizilaze iz kršenja bilo koje odredbe propisane ovim Pravilnikom.

Član 8.

Posjetioci imaju mogućnost da parkiraju svoja vozila u dijelu koji je za to predviđen i na sopstveni rizik. Uprava Aquaparka Budva nije odgovorna za krađu vozila, eventualna oštećenja na vozilima posjetilaca, niti za stvari koje su ostavljene u vozilima.

Član 9.

Odrasli koji u pratnji imaju maloljetne osobe, obavezni su da upoznaju te osobe sa pravilima ponašanja u Aquaparku Budva i snose svu odgovornost za njihovo ponašanje.

Član 10.

Posjetioci moraju da izbjegavaju sve radnje koje narušavaju udobnost drugih posjetilaca, ili koje narušavaju radne obaveze osoblja Aquaparka Budva.

Član 11.

Ovaj Pravilnik je vidno istaknut na ulazu u Aquapark Budva i dostupan svakom od posjetilaca radi upoznavanja.

Član 12.

Sva aktuelna uputstva i obavještenja unutar Aquaparka Budva imaju prednost nad opštim uputstvima.

Član 13.

Posjetioci su obavezni da se pridržavaju svih instrukcija i uputstava osoblja Aquaparka Budva. Posjetilac koji se, i nakon upozorenja, ne pridržava odredaba ovog Pravilnika i/ili ne poštuje uputstva osoblja Aquaparka Budva može biti udaljen iz Aquaparka, bez povraćaja novca za ulaznicu. U svakom slučaju osoblje Aquaparka Budva je ovlašćeno da zatraži pomoć i asistenciju radnika obezbjeđenja i/ili pripadnika policije.

Član 14.

Za posjetioce Aquaparka Budva, ovlašćena osoba je svako oficijelno lice iz sastava personala Aquaparka Budva.

II. RADNO VRIJEME I ULAZ U AQUAPARK BUDVA

Član 15.

Radno vrijeme Aquaparka Budva je od 10.00 do 20.00 časova svakog radnog dana, vikendima i praznicima.

Član 16.

Ulaz u Aquapark Budva je dozvoljen samo u toku radnog vrijemena uz kupljenu ulaznicu. Kupljena ulaznica važi jedan dan i omogućava jedan ulazak/izlazak iz Aquaparka Budva.

Član 17.

Kupovina ulaznice i ulaz u Aquapark Budva moguć  je najkasnije 1 (jedan) sat prije zatvaranja Aquaparka.

Član 18.

Djeci mlađoj od 12 godina ili nižoj od 100cm ulaz u Aquapark Budva je dozvoljen samo u pratnji roditelja ili osobe starije od 18 godina.

Član 19.

Uprava Aquaparka Budva može privremeno obustaviti ulaz posjetilaca u Aquapark u situaciji kada su kapaciteti  Aquaparka popunjeni.

Član 20.

Za fotografisanje i snimanje u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je dozvola uprave Aquaparka Budva.

III. NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA/ULASKA U AQUAPARK BUDVA

Član 21.

Imajući u vidu da je Aquapark Budva namijenjen za boravak većeg broja ljudi, ovlašćena lica Aquaparka Budva mogu zabraniti ulaz u Aquapark sljedećim osobama:

a) onima čije je zdravstveno stanje takvo da može da ugrozi zdravlje ostalih posjetilaca (osobama sa otvorenim ranama, u zavojima, bolestima kože i sl),

b) osobama čija je namjera korišćenje Aquaparka Budva u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja uprave Aquaparka Budva,

c) osobama pod uticajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

Član 22.

Zabranjeno je uvođenje životinja bez obzira na veličinu i činjenicu da se nalaze u zaštitnoj korpi ili na povocu.

Član 23.

Osobama  sa posebnim potrebama ulaz u Aquapark Budva je dozvoljen samo uz pratnju osoba koje se mogu samostalno kretati i starati o pomenutim osobama.

Član 24.

Trudnicama, osobama sa srčanim problemima, kao i osobama koje imaju probleme sa povredama ne preporučuje se korišćenje Aquaparka Budva i oni koriste usluge Aquaparka na sopstvenu odgovornost.

Član 25.

Uprava i zaposleni u Aquaparku Budva imaju pravo da zabrane ulaz u kompleks Aquaparka  i svim drugim osobama, koje svojim ponašanjem remete rad osoblja Aquaparka Budva.

IV. VAŽNE INFORMACIJE O NAČINU KORIŠĆENJA AQUAPARKA

Član 26.

Svi posjetioci su obavezni da prije ulaska u bazen upotrijebe tuš-kabinu (obavezno tuširanje).

Član 27.

Posjetioci Aquaparka moraju prilikom korišćenja bazena imati čist kupaći kostim. Kupanje bez kupaćeg kostima nije dozvoljeno (npr. u toplesu, u donjem vešu i sl.). Djeci do 3 godine ulaz u bazen je dozvoljen samo u vodootpornim kupaćim pelenama.

Član 28.

Posjetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo u prostorijama predviđenim za tu svrhu– u garderobama ili svlačionicama.

Član 29.

U prostor pored bazena je zabranjeno unošenje električnih aparata, kao i bilo kakve staklene ambalaže.

Član 30.

Uprava Aquaparka Budva ne preporučuje unošenje u Aquapark vrijednih stvari i veće količine novca. Ukoliko se ipak za to odlučite, Uprava Aquaparka nudi mogućnost upotrebe ormarića za odlaganje  stvari, ali bez obaveze njihovog čuvanja i nadoknade štete usled njihovog nestanka.

Član 31.

Neplivači se mogu kupati samo u bazenima (ili djelovima bazena) koji su predviđeni za njih, isključivo na sopstvenu odgovornost i u pratnji odrasle osobe ili plivača.

Član 32.

U dječji bazen dozvoljen je ulaz samo djeci do 140 cm visine. Ulaz odraslima u dječji bazen je zabranjen, osim ukoliko ne prate dijete čija je visina do 100 cm.

Član 33.

Svi posjetioci moraju da brinu o čistoći, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posjetioce, da ne prave pretjeranu buku, da brinu za ličnu bezbjednost i da ne trče po mokrim površinama.

Član 34.

Uprava zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena – kiša, oluja, jak vjetar, mrak, magla, smanjena vidljivost i iz tehničkih razloga koriguje radno vrijeme Aquaparka Budva, odnosno vrijeme otvaranja i zatvaranja kompleksa Aquaparka Budva iz bezbjednosnih razloga. U slučaju gore navedenog, uprava nije obavezna da nadoknadi posjetiocima novac za ulaznicu, niti da na drugi način obešteti posjetioca.

Član 35.

Unutar kompleksa Aquaparka Budva je zabranjeno uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu, kao svaki drugi međusobni fizički kontakt između dvije ili više osoba - posjetilaca Akvaparka Budva. Odgovornost za sve povrede i/ili štetu nastalu usled uzajamnog guranja, gnjuranja, bacanja u vodu, skakanja i međusobnog fizičkog kontakta između dvije ili više osoba, snose isključivo osobe koje su učestvovale u tim događajima.

Član 36.

Za povrede koje posjetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.

Član 37.

Svaki posjetilac je obavezan da nadoknadi gubitak i štetu koju je izazvao, kako na opremi Aquaparka Budva, tako i na imovini ostalih posjetilaca.

Član 38.

U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koja se odnose na upotrebu atrakcija u Aquaparku Budva, posjetilac preuzima na sebe odgovornost za povrede ili druga oštećenja,  koja proizilaze iz rizičnog ponašanja.

Član 39.

Osobama pod uticajem alkohola ili opojnih droga najstrože je zabranjeno korišćenje Aquaparka Budva.

Član 40.

Posjetilac je obavezan da napusti bazene 30 minuta prije završetka radnog vremena.

Član 41.

Posjetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića u kojima imaju ostavljene lične stvari i odjeću. Ormarići koji ostanu zaključani po završetku radnog vremena, biće otvoreni od strane dežurnog osoblja, a njihov sadržaj će biti tretiran kao izgubljena imovina.

Član 42.

Posjetioci su obavezni da nakon ulaska u Aquapark Budva sami čuvaju svoje stvari. Uprava Aquaparka Budva ne odgovara za gubitak, oštećenje ili krađu stvari posjetilaca.

Član 43.

U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vjetra, posjetioci su iz bezbjednosnih razloga obavezni da napuste bazene. Ako posjetilac odluči da prije vremena napusti kompleks zbog loših vremenskih uslova, uprava nije obavezna da mu nadoknadi ulaznicu, niti da ga obešteti na drugi način.

V. INFORMACIJE O NAČINU KORIŠĆENJA TOBOGANA I DRUGIH  ATRAKCIJA

Član 44.

Sve tobogane i atrakcije na koje ima dozvoljen pristup, posjetilac koristi na sopstvenu odgovornost i rizik.

Član 45.

Svaki posjetilac je dužan da se pridržava uputstava za spuštanje niz tobogane i ostalih obavještenja i upozorenja, istaknutih u kompleksu Aquaparka Budva, kao i instrukcija osoblja Aquaparka.

Član 46.

Posjetioci su obavezni da koriste propisane prolaze i ulaze na tobogane.

Član 47.

Dozvoljeno je spuštanje samo jednog po jednog posjetioca niz tobogan i to tek nakon dobijenog signala od osoblja Aquaparka Budva. Niz tobogan se spušta tako što se legne na leđa sa prekrštenim nogama naprijed i prekrštenim rukama na grudima. U toku spuštanja niz tobogan izričito je zabranjeno okretanje glavom naprijed, ustajanje ili uspravljanje u sjedeći položaj. Nakon spuštanja niz tobogan posjetilac je obavezan da što prije izađe iz dijela bazena u koji se spustio, kako bi se izbjegla mogućnost sudaranja sa posjetiocem koji se spušta nakon njega.

Član 48.

Odrasla osoba se ne može spuštati niz tobogan sa djetetom u krilu.

Član 49.

Maksimalna dozvoljena težina korisnika tobogana iznosi 150 kg. Djeca niža od 130-140cm ne mogu koristiti tobogane za odrasle.

Član 50.

U slučaju da korisnik tobogana nosi naočare, one moraju biti fiksirane gumom,  kako bi se izbjegla mogućnost njihovog loma i nastanka povreda.

Član 51.

Kako bi se izbjegla mogućnost nastanka povreda, prilikom spuštanja niz tobogan nije dozvoljeno nošenje bilo kakvih predmeta od metala, drveta, stakla ili plastike i sl. U slučaju oštećenja tobogana koje je nastalo usled nošenja takvih predmeta, posjetilac je dužan da nadokandi svu pričinjenu štetu.

V. PRAVILA KOJIH SE POSJETIOCI MORAJU PRIDRŽAVATI

Član 52.

U Aquaparku Budva je izričito zabranjeno:

- unošenje hrane i pića u Aquapark Budva (izuzetak je hrana za bebe u teglicama i hrana za dijabetičare). Posjetioci mogu biti zamoljeni da prilikom ulaska u Aquapark Budva pokažu sadržaj svojih torbi osoblju Aquaparka Budva.

- neopravdano tražiti pomoć osoblja Aquaparka Budva jer se time skreće pažnja sa posjetilaca kojima je pomoć stvarno potrebna.

- ulaziti u prostore koji nijesu namijenjeni za posjetioce, u svlačionice i tuševe suprotnog pola i u djelove Aquaparka gdje je označena zabrana ulaza iz bezbjednosnih i tehničkih razloga.

- skakati u bazen mimo prostora koji su za to namijenjeni, skakati u bazenu, trčati po stazama, skakati sa njih i sa drugih rizičnih mjesta.

- roniti u bazenu.

- unositi u bazen predmete koji nijesu predviđeni za plivanje i kupanje, s tim što je zabranjeno unositi peraja i opremu za ronjenje.

- galamiti (bilo da je u pitanju igra ili ne), zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od povrede usled okliznuća), uzajamno se gurati i obarati druge posjetioce.

- pljuvati na pod i u vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor Kompleksa.

-  pušiti cigarete u svim djelovima Aquaparka, osim u djelovima Aquaparka predviđenim za pušenje.

- neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja služi za vanredne situacije.

- svojevoljno premještati opremu, stolice, ležaljke i drugi inventar AquaParka.

- nositi sa sobom oštre predmete, staklene stvari koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.

- konzumirati jela u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu nerezervisanim prostorima.

- fotografisanje ili snimanje posjetilaca, drugih ljudi ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti.

Korišćenje guma za spuštanje je dozvoljeno na posebno određenim toboganima i uz striktno poštovanje pravila njihovog korišćenja:

a) Za gume postoji red za čekanje i posjetioci ne mogu nositi gumu sa sobom iz bazena već su dužni sačekati u redu gumu za sljedeće spuštanje,

b) U gumu može sjesti isključivo jedna osoba (ukoliko je guma za jednu osobu) ili dvije osobe (ukoliko je guma za dvoje),

c) U gumi se spušta isključivo u sjedećem položaju i svaki drugi način spuštanja je izričito zabranjen,

d) Nakon spuštanja u bazen potrebno je što prije odložiti gumu na predviđeno mjesto ili je predati zaposlenima Aquaparka. 

Svako korišćenje guma za spuštanje na toboganima, na kojima to nije predviđeno, ili kupanje sa velikim gumama u bazenima je striktno zabranjeno.

VI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Član 53.

Uprava Aquaparka Budva je propisivanjem ovog Pravilnika (Pravila ponašanja) omogućila posjetiocima da ih se pridržavaju i da se osjećaju bezbjedno i sigurno. Posjetioci su upoznati da su iz bezbjednosnih razloga određeni djelovi Aquaparka pokriveni kamerama za nadzor.

Član 54.

U slučaju bilo kakvih povreda i/ili štete nastale usled nepridržavanja bilo koje od odredaba ovih Pravila ponašanja, Aquapark Budva ne snosi nikakvu odgovornost. Aquapark Budva ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje ličnih predmeta gostiju (unutar samog Kompleksa ili na parkingu Aquaparka Budva), uključujući i oštećenje kupaćih kostima prilikom korišćenja tobogana.

Član 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana njegovog donošenja.